ایلیوم بی کورتیکال استریپ

ایلیوم بی کورتیکال استریپ با ترکیب کورتیکال و کنسلوس و به شکل plate طراحی شده است این محصول دارای بخش میانی کنسلوس و دارای دو سطح کورتیکال در طرفین می باشد( بی کورتیکال) بنابراین نام گذاری این محصولات بر اساس تعداد لایه های کورتیکال صورت گرفته است. منشا این محصول ، الیاک کرست می باشد. لایه ی کورتکس این محصول از مونوکورتیکو کنسلوس استریپ نازکتر بوده و بخش کورتکس آن دارای منافذ متعدد و درشت ترنسبت به مونوکورتیکال می باشد.

محصول
Ilium Bicortical Strip 10 × 10mm (W)=9-11mm X (L)=9-11mm (T)=8-16mm
Ilium Bicortical Strip 10 × 10mm (W)=9-11mm X (L)=9-11mm (T)=8-16mm
Ilium Bicortical Strip 20 × 20mm (W)=19-21mm X (L)=19-21mm (T)=8-16mm
Ilium Bicortical Strip 20 × 40mm (W)=19-21mm X (L)=39-41mm (T)=8-16mm
Ilium Bicortical Strip 20 × 60mm (W)=19-21mm X (L)=59-61mm (T)=8-16mm
Ilium Bicortical Strip 10 × 40mm & other specific size

به بالای صفحه بردن