تاندون های سفارشی

Gracilis tendon w>=3mm L>=220mm
Patellar Bone + Patellar Tendon + Tibial Bone(BTB) W)=13-17 mm (L)=80-150 mm
Tibial Bone+Patellar Bone + Patellar Tendon + Tibial Bone(TBTB) (W)=13-17 mm (L)=80-150 mm

به بالای صفحه بردن