تیبال شفت

Tibial Shaft / Segment H= 120 mm
Tibial Shaft / Segment H= 150 mm
Tibial Shaft / Segment H= 180 mm
Tibial Shaft / Segment H= 200 mm
Tibial shaft H:200<=H<=250 Tibial shaft H>250mm

به بالای صفحه بردن