تیبیال وج

تیبیال وج به صورت کورتیکوکنسلوس می باشد و جهت استحکام به شکل تریکورتیکال طراحی شده است.
تیبیال وج به روش فریزدرای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استرالیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت سهولت کاربرد آن، در سایزهای مختلف از نظر ارتفاع تولید شده اند. پیش از بکار بردن این محصول باید نسبت به ری هایدریشن آن با استفاده از یک محلول فیزیولوژیک اقدام گردد.

Tibial Wedge (HTO Wedge) Ha=6mm
Tibial Wedge (HTO Wedge) Ha=8mm
Tibial Wedge (HTO Wedge) Ha=10mm
Tibial Wedge (HTO Wedge) Ha=12mm
Tibial Wedge (HTO Wedge) Ha=14mm
Tibial Wedge (HTO Wedge) Ha=16mm
Tibial Wedge (HTO Wedge) Ha=18mm
Tibial Wedge (HTO Wedge) Ha=20mm
Tibial Wedge (HTO Wedge) Ha=22mm

به بالای صفحه بردن