فمورال شفت

Femoral Shaft / Segment H= 120 mm D= 23- 30mm
Femoral Shaft / Segment H= 150 mm D= 23- 30mm
Femoral Shaft / Segment H= 180 mm D= 23- 30mm
Femoral Shaft / Segment H= 200 mm D= 23- 30mm
Femoral shaft: 200<=H<=250mm
Femoral shaft H:300mm
Femoral shaft H=200mm
Femoral shaft 200<H<=250mm Femoral shaft H>250 & other specific size
Femoral Head: peice

به بالای صفحه بردن