فمورال کراس سکشن

فمورال کراس سکشن بصورت کورتیکوکنسلوس می باشند که قسمت اعظم آن کورتیکال می باشد.
محصولات فمورال کراس سکشن به روش فریز درای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت حصول نتایج بهتر توصیه می گردد بهمراه آنها از یک محصول دمینرال استفاده گردد. محصول دمینرال در محل های تماس گرافت با استخوان بیمار بکار برده می شوند. توصیه اکید می گردد که پیش از استفاده آن با بکار بردن یک محلول فیزیولوژیک اقدام به رهیدره کردن(ری هایدریشن) آنها گردد.

Femoral Cross Section (Parallel) H= 10 mm
Femoral Cross Section (Parallel) H= 12 mm
Femoral Cross Section (Parallel) H= 14 mm
Femoral Cross Section (Parallel) H= 16 mm
Femoral Cross Section (Parallel) H= 18 mm
Femoral Cross Section (Parallel) H= 20 mm

به بالای صفحه بردن