فیبولار شفت

Fibular Shaft / Segment H= 120 mm D= 8- 20mm
Fibular Shaft / Segment H= 150 mm D= 8- 20mm
Fibular Shaft / Segment H= 180 mm D= 8- 20mm
Fibular Shaft / Segment H= 200 mm D= 8- 20mm
Fibular shaft 200<H<=250mm

به بالای صفحه بردن