فیبولار شفت

فیبولار شفت به صورت کورتیکوکنسلوس می باشند که قسمت اعظم آن کورتیکال می باشد.
محصولات فیبولار شفت به روش فریز درای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استرالیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت حصول نتایج بهتر توصیه می گردد بهمراه آنها از یک محصول دمینرال استفاده گردد. محصول دمینرال در محل های تماس شفتها با استخوان بیمار بکار برده می شوند. توصیه اکید می گردد که پیش از استفاده آن با بکار بردن یک محلول فیزیولوژیک اقدام به رهیدره کردن آنها گردد.

 

Fibular Shaft / Segment H= 20 mm D= 8- 20mm
Fibular Shaft / Segment H= 40 mm D= 8- 20mm
Fibular Shaft / Segment H= 60 mm D= 8- 20mm
Fibular Shaft / Segment H= 80 mm D= 8- 20mm
Fibular Shaft / Segment H= 100 mm D= 8- 20mm

به بالای صفحه بردن