فیبولار وج

فیبولار وج به صورت کورتیکوکنسلوس می باشند که قسمت اعظم آن کورتیکال می باشد.
محصولات فیبولار وج به روش فریز درای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استرالیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت حصول نتایج بهتر توصیه می گردد بهمراه آنها از یک محصول دمینرال استفاده گردد. محصول دمینرال در محل های تماس گرافت با استخوان بیمار بکار برده می شوند. توصیه اکید می گردد که پیش از استفاده آن با بکار بردن یک محلول فیزیولوژیک اقدام به رهیدره کردن(ری هایدریشن) آنها گردد.

Fibular wedge Ha=8 Hp=5 D= 8- 20mm
Fibular wedge Ha=10 Hp=7 D= 8- 20mm
Fibular wedge Ha=12 Hp=9 D= 8- 20mm
Fibular wedge Ha=14 Hp=11 D= 8- 20mm

به بالای صفحه بردن