کنسلوس بلاک

کنسلوس بلاک بصورت کنسلوس خالص می باشد. از آن می توان در ترمیم تمامی نقایص استخوانی با سایز متوسط تا بزرگ استفاده نمود. بطور مثال در درمان شکستگی های فشارنده پاشنه می توان از کنسلوس بلاک استفاده کرد.
کنسلوس بلاک به روش فریز درای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استرالیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. این محصول در دو نوع مینرال و دمینرال تولید می گردد. به علت پروسه دمینرالیزاسیون غلظت BMPهای دمینرال کنسلوس بلاک نسبت به میزان طبیعی بدن بیشتر می باشد و به همین دلیل نیز زیست دسترسی BMPهای آن بسیار بالاتر از حد نرمال است. پس از ری هایدریشن این محصولات دارای خاصیت اسفنجی می شوند بنابراین در شکستگی های مضرس بسیار گزینه خوبی هستند. توصیه اکید می گردد قبل از استفاده کنسلوس بلاک با یک محلول فیزیولوژیک، اقدام به ری هایدریشن آن نمود.

محصول
Cancellous Block 15 × 15 × 30mm
Cancellous Block 20 × 20 × 30mm

به بالای صفحه بردن