کورتیکو کنسلوس استریپ

کورتیکو کنسلوس استریپ با ترکیب کورتیکال و کنسلوس و به شکل plate طراحی شده اند به گونه ای که یک سمت آن کورتیکال و سمت دیگر کنسلوس می باشد.

محصول
Cortico-Cancellous Strip 10 × 10mm (W)=9-11 mm X (L)=9-11 mm 4≤T≤6mm
Cortico-Cancellous Strip 10 × 20mm (W)=9-11 mm X (L)=19-21 mm 4≤T≤8mm
Cortico-Cancellous Strip 20 × 20mm (W)=19-21 mm X (L)=19-21 mm 4≤T≤8mm
Cortico-Cancellous Strip 20 × 40mm (W)=19-21 mm X (L)=39-41 mm 4≤T≤8mm
Cortico-Cancellous Strip 20 × 60mm (W)=19-21 mm X (L)=59-61 mm 4≤T≤8mm
Cortico-Cancellous Strip 10 × 40mm & other specific size (W)=9-11 mm X (L)=39-41 mm 4≤T≤8mm

به بالای صفحه بردن