تری کورتیکال ایلیاک کرست استریپ

این محصولات با ترکیب کورتیکال و کنسلوس ، به شکل plate طراحی شده اند به گونه ای سه سمت آن کورتیکال و در قسمت میانی کنسلوس می باشد

محصول
Tricortical Iliac Crest Strip 10 × ۲۰mm (W)=9-11mm X (L)=19-21mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 20 × ۲۰mm (W)=19-21mm X (L)=19-21mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 20 × ۴۰mm (W)=19-21mm X (L)=39-41mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 20 × ۶۰mm (W)=19-21mm X (L)=59-61mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 10 × ۴۰mm (W)=9-11mm X (L)=39-41mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 10 × ۳۰mm & other specific size

به بالای صفحه بردن