تری کورتیکال ایلیاک کرست استریپ

این محصولات با ترکیب کورتیکال و کنسلوس ، به شکل plate طراحی شده اند به گونه ای سه سمت آن کورتیکال و در قسمت میانی کنسلوس می باشد

محصول
Tricortical Iliac Crest Strip 10 × 20mm (W)=9-11mm X (L)=19-21mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 20 × 20mm (W)=19-21mm X (L)=19-21mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 20 × 40mm (W)=19-21mm X (L)=39-41mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 20 × 60mm (W)=19-21mm X (L)=59-61mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 10 × 40mm (W)=9-11mm X (L)=39-41mm (T)=8-30mm
Tricortical Iliac Crest Strip 10 × 30mm & other specific size

به بالای صفحه بردن