تری کورتیکال ایلیاک کرست وج

تری کورتیکال الیاک کرست وج با ترکیب کورتیکوکنسلوس می باشد که جهت ایجاد استحکام به شکل تریکورتیکال تولید شده است.
محصول تری کورتیکال لیاک کرست وج به روش فریز درای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت سهولت کاربرد آن، در سایزهای مختلف از نظر ارتفاع تولید شده اند. پیش از بکار بردن این محصول باید نسبت به رهیدره کردن آن با استفاده از یک محلول فیزیولوژیک اقدام گردد. توصیه می گردد در درمان دفرمیتی های دست و پا، همراه این محصول از یک محصول دمینرال نیز استفاده گردد.

محصول
Tricortical Iliac Crest Wedge H<10mm L= 22-40mm
Tricortical Iliac Crest Wedge H=10mm L= 22-40mm
Tricortical Iliac Crest Wedge H=12mm L= 22-40mm
Tricortical Iliac Crest Wedge H=14mm L= 22-40mm
Tricortical Iliac Crest Wedge H=16mm L= 22-40mm
Tricortical Iliac Crest Wedge H=18mm L= 22-40mm
Tricortical Iliac Crest Wedge H=20mm L= 22-40mm
Tricortical Iliac Crest Wedge H=22mm L= 22-40mm

به بالای صفحه بردن