تری کورتیکال پتلا وج

تری کورتیکال پتلار وج با ترکیب کورتیکوکنسلوس می باشد که جهت ایجاد استحکام به شکل تریکورتیکال تولید شده است.
محصول تری کورتیکال پتلار وج به روش فریز درای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت سهولت کاربرد آن، در سایزهای مختلف از نظر ارتفاع تولید شده اند. پیش از بکار بردن این محصول باید نسبت به ری هایدریشن آن با استفاده از یک محلول فیزیولوژیک اقدام گردد. توصیه می گردد در درمان دفرمیتی های دست و پا، همراه این محصول از یک محصول دمینرال نیز استفاده گردد.

محصول
Tricortical Patellar Wedge L= 22-40mm H<10mm
Tricortical Patellar Wedge L= 22-40mm H=10mm
Tricortical Patellar Wedge L= 22-40mm H=12mm
Tricortical Patellar Wedge L= 22-40mm H=14mm
Tricortical Patellar Wedge L= 22-40mm H=16mm
Tricortical Patellar Wedge L= 22-40mm H=18mm
Tricortical Patellar Wedge L= 22-40mm H=20mm
Tricortical Patellar Wedge L= 22-40mm H≥22mm

به بالای صفحه بردن