تیبیال شفت

تیبیال شفت به صورت کورتیکوکنسلوس می باشند که قسمت اعظم آن کورتیکال می باشد.
محصولات تیبیال شفت به روش فریز درای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت حصول نتایج بهتر توصیه می گردد بهمراه آنها از یک محصول دمینرال استفاده گردد. محصول دمینرال در محل های تماس شفتها با استخوان بیمار بکار برده می شوند. توصیه اکید می گردد که پیش از استفاده آن با بکار بردن یک محلول فیزیولوژیک اقدام به ری هایدریشن آنها گردد.

Tibial Shaft / Segment H= 20 mm
Tibial Shaft / Segment H= 40 mm
Tibial Shaft / Segment H= 60 mm
Tibial Shaft / Segment H= 80 mm
Tibial Shaft / Segment H= 100 mm

به بالای صفحه بردن