درم

سنودرم از Source پوست است. سنودرم نسبت به ممبران، زمان جذب طولانی تری دارد و در ضخامت های بالا می توان از آن به صورت Expose استفاده کرد. سطح متخلخل به سمت پودر قرار می گیرد.
سنودرم از جنس آلوگرافت پوستی به عنوان جایگزین پیوند بافت همبندی اتوژن برای استفاده درGTR
(Guide Tissue Regeneration)می باشد. از سنودرم به عنوان حائل موثر در جراحی های مختلف استفاده می شود. لازم به ذکر است، این محصولات دارای 2 سطح صاف و متخلخل هستند که به طور معمول سطح صاف به سمت بیرون و سطح متخلخل چسبیده به ماده ی پیوندی قرار می گیرد. هر سطح سنودرم دارای کلاژن های خاص خود می باشد. سطح صاف دارای کلاژن نوع 1 و 5 است که باعث افزایش قدرت گاید سلولی می شود و سطح متخلخل دارای کلاژن های نوع 2 و 4 است که باعث تقویت خون رسانی می شود.

Ceno Derm/sliced derm T: 0.1~0.4 mm
10*10 mm
10*20 mm
15*20 mm
20*20 mm
20*30 mm
20*40 mm

CenoDerm / Acellular Dermal) T= 0.2 – 0.6 mm
10x10mm
10x20mm
15x20mm
20x20mm
20x30mm
20x40mm
10x15mm
10x40mm
________________________________________
CenoDerm / Acellular Dermal T= 0.6 – 0.9 mm
10x10mm
10x20mm
15x20mm
20x20mm
20x30mm
20x40mm
10x15mm
10x40mm
________________________________________
CenoDerm / Acellular Dermal T= 1.0 – 1.4 mm
10x10mm
10x20mm
15x20mm
20x20mm
20x30mm
20x40mm
10x15mm
10x40mm

________________________________________

Ceno Derm /Acellular Dermal T>1~1.4)
10*10 mm
10*15 mm
10*20 mm
15*20 mm
20*20 mm
20*30 mm
20*40 mm

به بالای صفحه بردن