فیبولار رینگ

فیبولار رینگ به صورت کورتیکوکنسلوس می باشند که قسمت اعظم آن کورتیکال می باشد.
محصولات فیبولار رینگ به روش فریز درای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت حصول نتایج بهتر توصیه می گردد بهمراه آنها از یک محصول دمینرال استفاده گردد. محصول دمینرال در محل های تماس شفتها با استخوان بیمار بکار برده می شوند. توصیه اکید می گردد که پیش از استفاده آن با بکار بردن یک محلول فیزیولوژیک اقدام به ری هایدریشن آنها گردد.

محصول
Fibular Ring (Parallel) H= 4mm D= 8- 20mm
Fibular Ring (Parallel) H=5mm D= 8- 20mm
Fibular Ring (Parallel) H= 6mm D= 8- 20mm
Fibular Ring (Parallel) H= 7mm D= 8- 20mm
Fibular Ring (Parallel) H= 8mm D= 8- 20mm
Fibular Ring (Parallel) H= 9mm D= 8- 20mm
Fibular Ring (Parallel) H= 10mm D= 8- 20mm
Fibular Ring (Parallel) H= 12mm D= 8- 20mm
Fibular Ring (Parallel) H= 14mm D= 8- 20mm

به بالای صفحه بردن