ممبران

سنو ممبران از دو Source فاشیا لاتا و پریکاردیوم تهیه میشود. زمان جذب این محصول 3-2 ماه میباشد.

CenoMembrane/ fascia T= 0.2 – 0.6mm
10x10mm
10x20mm
15x20mm
20x20mm
20x30mm
20x40mm
10x15mm
10x40mm
________________________________________
CenoMembrane/ fascia T= 0.6 – 0.9mm
10x10mm
10x20mm
15x20mm
20x20mm
20x30mm
20x40mm
10x15mm
10x40mm
________________________________________
CenoMembrane/ fascia T= 1 – 1.4mm
10x10mm
10x20mm
15x20mm
20x20mm
20x30mm
20x40mm
10x15mm
10x40mm

به بالای صفحه بردن