هومروس کیج

هومروس کیج به صورت کورتیکوکنسلوس می باشند که قسمت اعظم آن کورتیکال می باشد. محصولات هومروس کیج به روش فریزدرای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت حصول نتایج بهتر توصیه می گردد بهمراه آنها از یک محصول دمینرال استفاده گردد. محصول دمینرال در محل های تماس گرافت با استخوان بیمار بکار برده می شوند. توصیه اکید می گردد که پیش از استفاده آن با بکار بردن یک محلول فیزیولوژیک اقدام به رهیدره کردن آنها گردد.

محصول
Humerus Cage H= 4 mm
Humerus Cage H= 5 mm
Humerus Cage H= 6 mm
Humerus Cage H= 7 mm
Humerus Cage H= 8 mm

به بالای صفحه بردن