پاتی

محصول پاتی به شکل خمیری می باشد و جهت استفاده در نقایص حفره ای استخوان مانند ترمیم کیست ساده استخوانی و همچنین کیج های کمری و گردنی مورد استفاده قرار می گیرد.

محصول پاتی به شکل خمیری می باشد و جهت استفاده در نقایص حفره ای استخوان مانند ترمیم کیست ساده استخوانی و همچنین کیج های کمری و گردنی مورد استفاده قرار می گیرد.
محصول پاتی با روش پرتو دهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی تولید گردیده است. دارای هارمونی طبیعی BMPها می باشد. جهت سهولت کاربرد آن در حجمهای مختلف تولید شده است و با توجه به فرم آن در هنگام استفاده نیاز به ری هایدریشن ندارد. از این محصول می توان به عنوان مکمل کاربرد شفتها استفاده نمود.
این محصول در دو نوع مینرال و دمینرال تولید میگردد. به علت فرایند دمینرالیزاسیون، غلظت BMPهای آن چند برابر هم حجم خود در خانواده مینرال می باشد و از سوی دیگر زیست دسترسی BMP در این فرم نسبت به نوع مینرال آن بسیار بالاتر است. به همین دلیل، سرعت اینداکشن و فیوژن در این فرم بسیار بالاست.

CenoBone putty (150-2000 µm)
0.5cc
1cc
2.5cc
5cc
10cc
15cc
20cc

به بالای صفحه بردن