کنسلوس مچستیک

گرافت استخوانی با ترکیب کنسلوس خالص که به شکل چوب کبریت طراحی شده است.کنسلوس مچستیک به روش فریزدرای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. این محصول در دو نوع مینرال و دمینرال تولید میگردد. در نوع دمینرال بعلت پروسه دمینرالیزاسیون غلظت BMPهای آن نسبت به میزان طبیعی بدن ُ بیشتر می باشد و به همین دلیل نیز زیست دسترسی BMPهای آن بسیار بالاتر از حد نرمال است. پس از ری هایدریشن این محصولات دارای خاصیت اسفنجی می شوند بنابراین در شکستگیهای مضرس بسیار گزینه خوبی هستند. توصیه اکید می گردد قبل از استفاده اقدام به ری هایدریشن محصول با یک محلول فیزیولوژیک شود.

Cancellous Matchstick (W)=4-6 mm X (L)=30-40 mm
1Piece
5Piece
10Piece

به بالای صفحه بردن