کورتیکو استرات

کورتیکو استرات به صورت کورتیکال خالص می باشد و از آن می توان جهت ایجاد استحکام در استخوان استفاده نمود.
محصول کورتیکو استرات به روش فریزدرای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. این محصول دارای هارمونی طبیعی BMPها می باشد. اما بعلت تراکم استخوان کورتیکال توصیه می شود جهت حصول نتایج بهتر همراه آن یک محصول دمینرال نیز استفاده گردد.

محصول
Cortical Strut10 × 10 mm (W)=9-11 mm X (L)=9-11mm
Cortical Strut 5 × 40 mm (W)=4-6 mm X (L)=39-41 mm
Cortical Strut 10 × 20 mm (W)=9-11 mm X (L)=19-21 mm
Cortical Strut 20 × 40 mm (W)=19-21 mm X (L)=39-41 mm
Cortical Strut 10 × 40 mm (W)=9-11 mm X (L)=39-41 mm
Cortical Strut 5 × 100 mm (W)=4-6 mm X (L)=99-101 mm
Cortical Strut10 × 100 mm (W)=9-11 mm X (L)=99-101 mm
Cortical Strut15 × 100 mm (W)=14-16 mm X (L)=99-101 mm

به بالای صفحه بردن