مقاله آقای دکتر رضا گنجی (عمل اصلاح انحنای زانو HTO )

Dr. Reza Ganji • Maryam Omidvar • Alireza Izadfar •Seyed Mohammad Alavinia   Abstract High  tibial  osteotomy  has  been  established …

مقاله آقای دکتر رضا گنجی (عمل اصلاح انحنای زانو HTO ) ادامه مطلب »