تاندون

تاندون با طول حداقل 25cm و جهت ترمیم ضایعات تاندونی زانو مانند ترمیم Acl و Pcl طراحی گردیده است. منشاء تاندون، انتریور تیبیالیس، پوستریور تیبیالیس، پورنئوس لونگوس و آشیل می تواند باشد.
در تولید تاندون از روش آنتی بیوتیک تراپی استفاده می شود و جهت نگهداری از روش کرایو پریزروینگ استفاده می گردد. طول عمر تاندون پیش از استفاده آن بستگی به دمای نگهداری آن دارد و الزاما باید در زمان نگهداری آن در انبار و یا در حین انتقال به اتاق عمل، پروتکل زنجیره سرما رعایت شود. در تمامی مدت که به فرم فریزینگ می باشد از وارد نمودن هر گونه تروما به آن باید اجتناب گردد. و دیفریزینگ آن باید در محل اتاق عمل و در هنگام استفاده، بر اساس پروتکل دیفریزینگ انجام شود. توصیه می گردد پس از دیفریزینگ و قبل از استفاده، تاندون تحت ترکشن به مدت 20 دقیقه قرار گیرد.

مشاهده همه 3 نتیجه

به بالای صفحه بردن