تیبیالیز تاندون

CL-Reconstruction Tendon w<=7mm – L>220
CL-Reconstruction Tendon w=8mm – L>220
CL-Reconstruction Tendon w>=9mm – L>220

به بالای صفحه بردن